Winterliche Landschaft in Viehhofen bei Saalbach

Winterliche Landschaft in Viehhofen

Algemeen Voorwaarden
en Condities

Algemeen Voorwaarden en Condities

Algemene informatie
Type inrichting: Appartement
Bestuursbasis: Ontbijt
Inchecken: vanaf 15:00
Check Out: tot 10:00 a.m.

Prijzen
Appartementen: per nacht en flat

Reservering en aanbetaling
Sparkasse Salzburg
IBAN: AT13 2040 4000 4298 8865
BIC: SBGSAT2SXXX

Uw reservering is gegarandeerd en bindend met de aanbetaling.

Reisverzekering

Hotelstorno Plus - Informationsblatt

Meld je hier aan voor de Hotel Annulerings Plus reisverzekering.

Annulering

8 weken tot 6 weken voor aankomst 40% van de totale arrangementsprijs.
6 weken tot 1 week voor aankomst 70% van de totale arrangementsprijs.
1 week voor aankomst 90% van de totale pakketprijs.
Niet-aankomst/ No Show 100% van de totale pakketprijs.

Sluit een reisannuleringsverzekering af om uzelf in te dekken in geval van ziekte!

Rechtsgrondslag van de Oostenrijkse hotelwetgeving.
De bevoegde rechtbank is Zell am See.

De bepalingen van het Oostenrijkse hotelreglement zijn van toepassing. www.hotelverband.at

Factuuradres
AlpenParks Vakantieoord Rehrenberg GmbH
Glemmerstr. 260
5752 Viehhofen

Toepassingsgebied
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op contracten voor de huur van onze huizen voor accommodatie, alsmede alle andere diensten en leveringen van Hagan Lodge die aan de gast worden verleend. De algemene voorwaarden van de klant zijn slechts van toepassing indien dit vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Contractuele partner
In geval van twijfel is de contractspartij van de ondernemer de klant, ook wanneer de klant voor andere met name genoemde personen heeft besteld of bijbesteld. Indien een derde namens de gast heeft besteld, is deze hoofdelijk met de gast aansprakelijk voor alle verplichtingen uit de overeenkomst.

Sluiting van het contract, aanbetaling
De logiesovereenkomst komt in het algemeen tot stand door aanvaarding door de logiesverlener van de schriftelijke of mondelinge bestelling van de gast. Er kan worden overeengekomen dat de gast een aanbetaling dient te doen. De herbergier kan ook vooruitbetaling van de gehele overeengekomen vergoeding verlangen. Indien de periode tussen de sluiting en de uitvoering van het contract langer is dan 4 maanden en indien de prijs die de herbergier in het algemeen voor dergelijke diensten aanrekent, stijgt, mag de contractueel overeengekomen prijs redelijkerwijs met maximaal 5% worden verhoogd.

Begin en einde van de accommodatie
a) De gast heeft het recht om op de overeengekomen dag vanaf 15.00 uur de gehuurde kamers te betrekken.
b) De logiesverlener heeft het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst indien de gast niet voor 18.00 uur verschijnt op de overeengekomen dag van aankomst, tenzij een latere aankomsttijd is overeengekomen.
c) Indien de gast een aanbetaling heeft gedaan, blijft de kamer gereserveerd tot uiterlijk 12.00 uur van de volgende dag.
d) Indien een kamer voor het eerst vóór 6.00 uur 's morgens wordt gebruikt, telt de voorafgaande nacht als de eerste overnachting.
e) De gehuurde kamers moeten op de dag van vertrek vóór 10.00 uur door de gast worden verlaten.
f) De gast heeft geen recht op de terbeschikkingstelling van bepaalde woningen.
g) Indien de gast de kamers op de overeengekomen dag van vertrek niet op tijd ontruimt, kan de herbergier voor dit overschrijdend gebruik tot 18.00 uur 50% van de volledige verblijfsprijs in rekening brengen en na 18.00 uur 100% wegens het te laat ontruimen van de kamers. De gast heeft echter het recht te bewijzen dat de logiesverlener in het geheel geen schade of aanzienlijk minder schade heeft geleden.

Terugtrekking uit de logiesovereenkomst
Voor een kosteloze terugtrekking van de gast is de schriftelijke toestemming van de logiesverstrekker vereist. Indien deze toestemming niet wordt gegeven, is de overeengekomen prijs uit hoofde van het contract verschuldigd, zelfs indien de gast geen gebruik maakt van de contractuele diensten of indien het niet langer mogelijk is de accommodatie onder te verhuren. In het geval van kamers die niet door gasten worden gebruikt, moet de logiesverlener rekening houden met de inkomsten uit de verhuur van de kamers aan andere partijen, alsmede met de bespaarde kosten. De gast heeft echter het recht, aan te tonen dat de herbergier in het geheel geen of een aanzienlijk geringere schade heeft geleden.

Huisregels
Er wordt afzonderlijk verwezen naar de huisregels; deze maken integraal deel uit van deze overeenkomst.

Terbeschikkingstelling van vervangende woonruimte
a) De herbergier kan de gast een passende vervangende accommodatie aanbieden, indien dit voor de gast redelijk is, in het bijzonder omdat de afwijking gering en objectief gerechtvaardigd is.
b) Er wordt een objectieve rechtvaardiging gegeven, bijvoorbeeld indien de lokalen onbruikbaar zijn geworden, reeds gehuisveste gasten hun verblijf verlengen of andere belangrijke operationele maatregelen deze stap noodzakelijk maken.
c) Alle extra kosten voor de vervangende accommodatie komen ten laste van de aanbieder van de accommodatie.

Rechten en verplichtingen van de gast
a) Door het sluiten van een logiesovereenkomst verwerft de gast het recht op het gebruikelijke gebruik van de gehuurde ruimten, de voorzieningen van het logiesverstrekkende bedrijf, die gewoonlijk en zonder bijzondere voorwaarden voor de gasten voor gebruik toegankelijk zijn.
b) Bij beëindiging van de logiesovereenkomst moet de overeengekomen vergoeding worden betaald. De herbergier is niet verplicht niet-contante betaalmiddelen zoals cheques, creditcards, waardebonnen, enz. te accepteren.
c) De bepalingen van de wet op de schadevergoeding zijn van toepassing op alle door de gast veroorzaakte schade. Derhalve is de gast aansprakelijk voor alle schade en nadeel die de logiesverlener of derden lijden door zijn schuld of door de schuld van zijn metgezellen of andere personen voor wie hij verantwoordelijk is, zelfs indien de benadeelde partij het recht heeft om rechtstreeks schadevergoeding te eisen van de logiesverlener.

Rechten en plichten van de logiesverstrekker
a) Indien de gast de overeengekomen vergoeding weigert te betalen of een betalingsachterstand heeft, heeft de logiesverlener het recht de ingebrachte voorwerpen tot zekerheid van zijn vordering op de logiesverlener in te houden, evenals zijn onkosten voor de gast. (§ 970 c ABGB wettelijk retentierecht).
b) De logiesverlener heeft het recht van retentie op de door de gast meegebrachte voorwerpen tot zekerheid van de overeengekomen vergoeding. (§ 1101 ABGB wettelijk retentierecht van de logiesverstrekker)
c) De logiesverlener is verplicht de overeengekomen diensten te verlenen in een mate die overeenkomt met de norm.
d) Speciale diensten van de logiesverlener die niet in de logiesprijs zijn inbegrepen en die moeten worden aangeduid:
§ Verstrekking van extra bedden of kinderbedden.
§ Speciale diensten die afzonderlijk in rekening worden gebracht (bv. ontbijtservice, kranten, telefoon-, fax- en internetdiensten, video, enz.)
§ Elektriciteitskosten (gefactureerd op basis van het werkelijke verbruik)
§ Plaatselijke belastingen

Aansprakelijkheid van de herbergier
a) De ondernemer is aansprakelijk voor zijn verplichtingen uit het contract met de zorgvuldigheid van een verstandig zakenman; aanspraken van de klant op schadevergoeding zijn uitgesloten. Uitgezonderd hiervan is schade geleden door een gast indien de schade is ontstaan in het kader van de bedrijfsuitoefening en indien hij of zijn werknemers schuld hebben.
b) De logiesverlener is niet aansprakelijk jegens de gast indien de dienstverlening onmogelijk wordt door een staking of door overmacht.
c) De aansprakelijkheid voor een door de eigenaar ter beschikking gestelde parkeerplaats voor een voertuig is beperkt tot de bepalingen van de aansprakelijkheidsverzekeringen die voor dit doel zijn afgesloten.
d) In geval van gratis vervoer van de gast door de herbergier is de aansprakelijkheid beperkt volgens de autoverzekering voor lichamelijk letsel en materiële schade.
e) Aansprakelijkheid voor binnengebrachte voorwerpen. Bovendien is de logiesverlener als bewaarder aansprakelijk voor de door de gehuisveste gasten meegebrachte voorwerpen tot een maximumbedrag van € 1.100, tenzij hij bewijst dat de schade noch door hem of een van zijn werknemers, noch door het verlaten en betreden van het huis door derden werd veroorzaakt.

Het houden van dieren
a) Dieren mogen alleen in het logiesverstrekkend bedrijf worden binnengebracht met voorafgaande toestemming en, indien nodig, tegen een speciale vergoeding.
b) De gast is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door in de accommodatie meegebrachte dieren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen die gelden voor de eigenaar van de dieren (§ 1320 ABGB).

Uitbreiding van de accommodatie
Voor een verlenging van het verblijf door de gast is de toestemming van de logiesverlener vereist.

Beëindiging van de accommodatie
a) Indien de verblijfsovereenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt zij met het verstrijken van die tijd. Bij voortijdig vertrek van de gast is de logiesverlener gerechtigd de volledige overeengekomen vergoeding te verlangen.
b) De overeenkomst met de herbergier eindigt door het overlijden van een gast.
c) indien de uitvoering van het contract onmogelijk wordt ten gevolge van een gebeurtenis die als overmacht wordt beschouwd, wordt het contract ontbonden.
d) De herbergier heeft het recht de verblijfsovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de gast
i. een aanzienlijk nadelig gebruik maakt van de ruimte of het verblijf van de andere gasten onaangenaam maakt door zijn onattent, aanstootgevend of anderszins grof onbehoorlijk gedrag of zich schuldig maakt aan een bij wet strafbaar feit tegen eigendom, zedelijkheid of lichamelijke veiligheid jegens de herbergier en zijn personeel of een in het logiesverblijf verblijvende persoon;
ii. Wordt getroffen door of heeft verzorging nodig in verband met een besmettelijke ziekte of een ziekte die de duur van het verblijf overschrijdt;
iii. nalaat de hem/haar voorgelegde rekening te betalen binnen een redelijke termijn nadat hem/haar daarom is verzocht.

Plaats van uitvoering en rechtsgebied
De plaats van uitvoering is de plaats waar het logiesverstrekkend bedrijf is gevestigd. Voor alle contractanten van het logiesverstrekkende bedrijf en alle hangende gerechtelijke geschillen wordt de voor 1010 Wenen bevoegde rechtbank overeengekomen, voor zover dit niet in strijd is met dwingende wettelijke bepalingen. Uitsluitend Oostenrijks recht is van toepassing, met uitsluiting van collisieregels die voorzien in de toepassing van een ander rechtsstelsel.

Slotbepalingen
Indien afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden voor het sluiten van accommodatieovereenkomsten ongeldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het recht op correctie van fouten, druk- en rekenfouten is voorbehouden. In plaats daarvan geldt een overeenkomst die de ongeldige overeenkomst zo dicht mogelijk benadert. Elke afwijking of bijkomstige kwestie moet schriftelijk worden vastgelegd.